Select Page
[vc_row thb_divider_position=”bottom”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Arbeidsvoorwaarden

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de levering van diensten of goederen, faciliteiten en materialen door HAMHAM BRUSSELS SPRL en voor alle contracten voor dezelfde tussen HAMHAM BRUSSELS SPRL en de Klant, waarin deze contracten zijn opgenomen. Ze vervangen alle eerdere voorwaarden en overschrijven alle alternatieve voorwaarden die door de Klant zijn vastgesteld of waarnaar wordt verwezen en vormen de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle of enige overeenkomst tussen HAMHAM BRUSSELS SPRL en de Klant.

1. Definities

1.1 Tenzij in strijd met de context, in deze algemene voorwaarden:
"Boeking": de boekingsperiode waarvoor HAMHAM BRUSSELS SPRL heeft ingestemd met het verstrekken van de faciliteiten aan de Klant;
"klant": de persoon, firma of onderneming die gebruik maakt van de diensten van HAMHAM BRUSSELS SPRL;
"eigendom van de klant": een van de werken, tapes, films of andere materialen, apparatuur of andere materialen, apparatuur of andere materialen van de klant die aan HAMHAM BRUSSELS SPRL wordt verstrekt;
"faciliteiten": de apparatuur voor/na de productie, het personeel, de creatieve en de productiefaciliteiten en de diensten die HAMHAM BRUSSELS SPRL overeenkomstig deze algemene voorwaarden aan de Klant verleent;
"materialen": alle vormen van audio- of beeldmateriaal, met inbegrip van tapes, films, advertenties of ander materiaal dat door HAMHAM BRUSSELS SPRL overeenkomstig een boeking wordt verwerkt, geproduceerd of anderszins verstrekt.

2. Tarieven en kosten en kosten

2.1 De tarieven die HAMHAM BRUSSELS SPRL in rekening brengen, zijn de tarieven die van tijd tot tijd
tijd in HAMHAM BRUSSELS SPRL' tariefkaart. Publicatie door HAMHAM BRUSSELS SPRL van haar tariefkaart en de levering van offertes of schattingen aan een persoon vormen een uitnodiging om te behandelen.
De bestelling van de Klant is een aanbod en wordt alleen bindend bij de aanvaarding van HAMHAM BRUSSELS SPRL.
De genoemde tarieven zijn exclusief btw, alle mediavoorraad, koeriers- en leveringskosten, valutaschommelingen, maaltijden en telecommunicatiekosten over lange afstand of eventuele extra kosten die HAMHAM BRUSSELS SPRL maakt als gevolg van (i) Materialen die door de Klant worden geleverd, naar het oordeel van de Klant
HAMHAM BRUSSELS SPRL op enigerlei wijze defect of in een ongeschikt formaat of van een ongeschikte kwaliteit of (ii) De informatie die door de Klant of een derde partij in verband met de eisen ervan is verstrekt, geeft geen volledige en nauwkeurige indicatie van het betrokken werk of indien dergelijke eisen door de Klant worden gewijzigd of toegevoegd na de datum van de boeking , en dergelijke btw of dergelijke verdere of extra kosten of kosten worden door de Klant betaald.
2.2 HAMHAM BRUSSELS SPRL behoudt zich het recht voor om de in de tariefkaart vermelde tarieven te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, of in een specifieke schriftelijke overeenkomst met de Klant om ermee in te stemmen tarieven in rekening te brengen die verschillen van die welke in de tariefkaart zijn vermeld voor een specifieke boeking.

3. Ramingen

3.1 Hoewel de door HAMHAM BRUSSELS SPRL gegeven prijsramingen en prijsramingen te goeder trouw worden gegeven en HAMHAM BRUSSELS SPRL zich zal trachten aan dergelijke ramingen te houden, is de tijd niet van essentieel belang en is deze niet gegarandeerd en zal HAMHAM BRUSSELS SPRL niet gebonden zijn aan dergelijke ramingen wanneer deze niet worden gehaald als gevolg van de wijzigingen van de Klant , het niet tijdig verstrekken van informatie of materialen buiten de controle van HAMHAM BRUSSELS SPRL en HAMHAM BRUSSELS SPRL is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan dergelijke schattingen. HAMHAM BRUSSELS SPRL is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, kosten of kosten die de Klant als gevolg van een dergelijke storing maakt.

4. Betaling

4.1 Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, en behoudens het volgende punt punt (punt 4.3) wordt de betaling van alle gemaakte vergoedingen en kosten aan HAMHAM BRUSSELS SPRL gedaan binnen 28 dagen na de datum van factuur en behoudt HAMHAM BRUSSELS SPRL zich het recht voor om rente in rekening te brengen tegen een tarief van 4% boven het toen geldende Bank Base Rate of LIBOR (bij HAMHAM BRUSSELS SPRL' optie) op late betaling vanaf de vervaldatum van de betaling tot de werkelijke datum van betaling Betaling.
4.2 Alle door de Klant verschuldigde bedragen worden volledig en in de valuta waarin zij worden gefactureerd betaald zonder enige aftrek, hetzij door verrekening, tegenvordering of anderszins en ter voorkoming van twijfel, de Klant geen recht hebben op een dergelijke aftrek waarop hij anders recht zou kunnen hebben op een wet of in eigen vermogen. HAMHAM BRUSSELS SPRL heeft in geval van niet-betaling geheel of gedeeltelijk het recht om een in verband daarmee verkregen beslissing ten uitvoer te leggen zonder uitstel van executie in afwachting van de vaststelling van een vordering van de Klant tegen HAMHAM BRUSSELS SPRL.
4.3 HAMHAM BRUSSELS SPRL behoudt zich het recht voor om de betaling van alle vergoedingen en kosten geheel of gedeeltelijk te eisen vóór of in termijnen tijdens de uitvoering van de Boeking of de levering van de faciliteiten.
4.4 Eventuele vragen op de factuur moeten binnen 7 dagen na de datum van de factuur worden gesteld.

5. Annulering

5.1 Naar eigen goeddunken kan HAMHAM BRUSSELS SPRL te allen tijde annulering toestaan door
de Klant van een boeking of bestelling en behoudt zich het recht voor om elke boeking of bestelling te annuleren in geval van schending van deze algemene voorwaarden door de Klant.
5.2 In het geval dat een dergelijke annulering wordt toegestaan of geïnstigeerd door HAMHAM BRUSSELS SPRL minder dan één volledige 24-uurs werkdag voor het begin van de boekingsperiode, wordt de boeking in rekening gebracht tegen het volledige tarief volgens de HAMHAM BRUSSELS SPRL'-tariefkaart die actueel is op de datum van annulering of, indien groter, tegen het overeengekomen tarief voor de boeking.
5.3 Indien een dergelijke annulering wordt toegestaan of in gang wordt gesteld door HAMHAM BRUSSELS SPRL
tussen vijf en één volledige 24-uurs werkdagen voor het begin van de boekingsperiode, wordt de boeking in rekening gebracht tegen 50% van het volledige tarief onder HAMHAM BRUSSELS SPRL-tariefkaart huidige op de datum van annulering
5.4 Naast bovengenoemde annuleringskosten zal HAMHAM BRUSSELS SPRL
recht op vergoeding van alle kosten of kosten die zij kan hebben gemaakt als gevolg van de annulering van de Boeking.

6. Pandrecht en levering

6.1 Tot betaling in contanten of vrijgemaakte gelden van alle gelden die de klant aan HAMHAM BRUSSELS verschuldigd is, sprl op grond van een bepaalde boeking:
6.1.1 De fysieke eigenschap in alle materialen moet, ondanks
levering, blijven berusten in HAMHAM BRUSSELS SPRL, en de Klant houdt hetzelfde als een bailee van HAMHAM BRUSSELS SPRL en slaat de materialen apart van zijn andere goederen op en houdt volledige administratie bij van derden aan wie hij hetzelfde verkoopt of verkoopt;
6.1.2 HAMHAM BRUSSELS SPRL heeft een algemeen pandrecht over een eigendom van de Klant in HAMHAM BRUSSELS SPRL'possession voor dergelijke gelden verschuldigd: en
6.1.3 De door HAMHAM BRUSSELS SPRL op grond van clausule (8.2) verleende vergunning wordt niet van kracht.
6.2 Bovendien mag deze eigenschap pas aan de Klant worden doorgegeven als HAMHAM BRUSSELS SPRL ook contant of vrijgemaakte gelden heeft ontvangen van alle gelden die van de Klant aan HAMHAM BRUSSELS SPRL verschuldigd zijn in het kader van andere boekingen of zakelijke transacties.
6.3 De Klant verleent hamham BRUSSELS SPRL hierbij een onherroepelijke vergunning, zodat hij tijdens de normale kantooruren in alle ruimten kan binnenkomen waar materiaal is opgeslagen of waar redelijkerwijs wordt aangenomen dat het is opgeslagen, tijdens de normale kantooruren, en hetzelfde inbeslagnemen.
6.4 Indien de Klant niet binnen 14 dagen na de verschuldigde betaling verricht, heeft HAMHAM BRUSSELS SPRL naar eigen goeddunken het recht om dergelijke goederen te exploiteren of af te stoten en de eventuele opbrengsten toe te passen op de verschuldigde gelden en eventuele kosten met betrekking tot deze exploitatie of vervreemding en, na verantwoording aan de Klant voor het resterende saldo (indien van toepassing) , worden kwijtgescholden van alle aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijk goed.
6.5 HAMHAM BRUSSELS SPRL zal zich inspannen om materialen zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle aan HAMHAM BRUSSELS SPRL verschuldigde bedragen van de Klant te leveren, maar HAMHAM BRUSSELS SPRL is niet verantwoordelijk voor het verlies dat de Klant heeft geleden als gevolg van vertraging in de levering, tenzij dit verlies zal zijn veroorzaakt door de grove nalatigheid van HAMHAM BRUSSELS SPRL.

7. Verzekering

7.1 Het risico op schade aan of verlies van de materialen gaat naar de Klant op het moment dat de Materialen de gebouwen van HAMHAM BRUSSELS SPRL verlaten, behalve wanneer de Klant dit heeft aangegeven en HAMHAM BRUSSELS SPRL heeft uitdrukkelijk schriftelijk ingestemd met de levering zelf of het regelen van levering via een derde op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats naar een bepaalde plaats. , wanneer de materialen daadwerkelijk op die plaats worden geleverd, of als de Klant de levering niet overneemt, wanneer de levering wordt aanbesteed.
7.2 De Klant erkent dat het voor HAMHAM BRUSSELS SPRL niet mogelijk is om een verzekering te verkrijgen tegen eventuele verloren productiekosten als gevolg van verlies of schade aan het vermogen van de klant.
7.3 Bijgevolg sluit de Klant een dergelijke verzekering af en handhaaft hij deze tegen alle risico's die nodig of gebruikelijk zijn in verband met de productie (met inbegrip van pre/post productie), met inbegrip van verloren productiekosten veroorzaakt door verlies of schade aan het vermogen van de klant (en de inhoud ervan), terwijl
bewaring of controle van HAMHAM BRUSSELS SPRL.

8. Intellectuele eigendom in materialen

8.1 Alle auteursrechten in opnames of andere werken die voortvloeien uit de
de faciliteiten en/of opgenomen in materialen moeten zich berusten bij en exclusief eigendom zijn van HAMHAM BRUSSELS SPRL.
8.2 Onder voorbehoud van het feit dat HAMHAM BRUSSELS SPRL betaling in contanten of vrijgemaakte gelden heeft ontvangen van alle gelden die de klant verschuldigd was aan HAMHAM BRUSSELS SPRL op grond van een boeking. HAMHAM BRUSSELS SPRL verleent de Klant een exclusieve licentie om de afgewerkte materialen als geheel in zijn definitieve vorm te publiceren en door te geven, zoals geleverd door HAMHAM BRUSSELS SPRL voor het oorspronkelijk overwogen doel.
8.3 De Klant heeft geen enkel recht (en verbindt zich er niet toe) om materialen of intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, te gebruiken, los van het eindproduct van de levering van de Faciliteiten als geheel of voor enig ander doel.
8.4 Niettegenstaande alles wat hierin is opgenomen, behoudt HAMHAM BRUSSELS SPRL eigendom en bezit van en is zij niet verplicht om mechanische apparaten, processen, knowhow, bron- of objectcode of toepassingssoftware van de contractant aan de Klant te leveren en is zij niet verplicht om mechanische apparaten, processen, knowhow, bron- of objectcode of toepassingssoftware van een aannemer te leveren die worden gebruikt als gereedschap om de materialen te maken ("Contractor Technology"). HAMHAM BRUSSELS SPRL is eigenaar van de Contractor Technology, evenals alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Contractor Technology, inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of octrooien in verband daarmee. Ondanks het voorgaande verleent HAMHAM BRUSSELS SPRL de Klant een niet-exclusieve licentie in en
de Contractor Technology voor eeuwig, voor zover alleen dat hetzelfde noodzakelijk is voor de exploitatie van de materialen en alle bijkomende en geallieerde rechten daarin en daarmee door de Klant, zoals de partijen hieronder voorzien.

9. Vertrouwelijke informatie

9.1 De Klant neemt de nodige maatregelen om alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot HAMHAM BRUSSELS SPRL of zijn bedrijf of financiële zaken of de door hem verleende faciliteiten of andere diensten vertrouwelijk te houden, met inbegrip van computerprogramma's, productietechnieken, contactortechnologie, databanken en eventuele originele ideeën en concepten, knowhow, ontwerpen en processen die zijn opgenomen in of inherent zijn aan het materiaal, welke informatie wordt verstrekt aan of verkregen door de Klant op grond van of als gevolg van de verstrekking van de faciliteiten (andere dan informatie in het publieke domein, met uitzondering van een inbreuk door de klant van deze bepaling) ('Vertrouwelijke informatie')
9.2 De Klant zal geen vertrouwelijke informatie gebruiken of bekendmaken aan personen (met uitzondering van zijn professionele adviseurs) en na afloop van de boekingsperiode zal de Klant aan HAMHAM BRUSSELS SPRL vertrouwelijke informatie (zonder kopieën daarvan te bewaren) en alle apparatuur of andere goederen van HAMHAM BRUSSELS SPRL (met uitzondering van, ter voorkoming van twijfel, de
Materialen).

10. HAMHAM BRUSSELS SPRL's Aansprakelijkheid

10.1 Behalve zoals anders uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden en in de ruimste mate toegestaan door de wet:
10.1.1 De levering aan een klant van materialen en faciliteiten is geheel op risico van de Klant en HAMHAM BRUSSELS SPRL is niet aansprakelijk voor de Klant of enige andere persoon voor enig direct, indirect of gevolgig verlies of schade als gevolg van enig defect in de faciliteiten en de materialen of apparatuur of tapes die in verband daarmee worden gebruikt;
10.1.2 Als het gebruik van de faciliteiten voor de boeking wordt uitgesteld, uitgesteld,
ingeperkt of geannuleerd om welke reden dan ook die van invloed is op HAMHAM BRUSSELS SPRL, tenzij deze vertraging, uitstel, inperking of annulering is veroorzaakt door de grove nalatigheid van HAMHAM BRUSSELS SPRL, is HAMHAM BRUSSELS SPRL niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door
de klant op grond van die reden;
10.1.3 HAMHAM BRUSSELS SPRLs zijn in geen geval aansprakelijk voor economisch verlies (met inbegrip van verlies van winst of goodwill) of enig indirect of gevolgig verlies of schade; En
10.1.4 Alle garanties, voorwaarden, voorwaarden en verklaringen met betrekking tot door HAMHAM BRUSSELS SPRL geleverde goederen of diensten (uitdrukkelijk of impliciet door standbeeld, common law, gebruik of anderszins) zijn hierbij uitgesloten. Niets in dit verband mag worden opgevat als het uitsluiten of beperken (of proberen te doen) elke aansprakelijkheid van HAMHAM BRUSSELS SPRL wegens overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van HAMHAM BRUSSELS SPRL.

10.2

10.2.1 Behoudens anders uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden en in de ruimste mate zoals wettelijk toegestaan, HAMHAM BRUSSELS SPRL's zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies van eigendommen van een klant die in het bezit is van HAMHAM BRUSSELS SPRL, noch voor enig verlies (al dan niet consequent) dat zich ten aanzien daarvan voordoet, tenzij veroorzaakt door nalatigheid van HAMHAM BRUSSELS SPRL in welk geval de paragrafen (10.2.2) en (10.2.3) van toepassing zijn;
10.2.2 In geval van verlies of schade aan eigendommen van de klant als gevolg van nalatigheid van HAMHAM BRUSSELS is SPRL-nalatigheid tijdens de boekingsperiode hamham BRUSSELS SPRL aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die door de klant worden besteed aan vergoedingen en kosten die door HAMHAM BRUSSELS SPRL in rekening worden gebracht en mag niet hoger zijn dan
10.000 euro voor een functie waarop alinea (punt 10.2.3) betrekking heeft.
10.2.3 Indien de Klant HAMHAM BRUSSELS SPRL tijdens de boeking meelicht dat zijn eigendom door de Klant wordt gewaardeerd tegen een bedrag dat hoger is dan het in punt 10.2.2 vermelde bedrag en stemt hij ermee in HAMHAM BRUSSELS SPRL terug te betalen met de kosten van het verrichten van speciale verzekeringsdekking voor dergelijke goederen tijdens de boekingsperiode in het bedrag dat de Klant toen heeft opgegeven , vanaf de datum waarop deze verzekering daadwerkelijk door HAMHAM BRUSSELS SPRL wordt verricht, is de beperking van de aansprakelijkheid het werkelijk verzekerde bedrag en is het in punt 10.2.2 bedoelde bedrag niet van toepassing.
10.2.4 Onder voorbehoud van de bovenstaande bepalingen van dit lid (10.2) zal al het eigendom van de Klant en alle materialen van HAMHAM BRUSSELS SPRL volledig in het bezit zijn van HAMHAM BRUSSELS SPRL, volledig op risico van de Klant, ongeacht de oorzaak van enig verlies of schade en de Klant dient de eigendom van de Klant te verzekeren tegen alle risico's en kopieën van alle eigendommen van de Klant te nemen en te behouden alvorens deze aan HAMHAM BRUSSELS SPRL te verstrekken.
10.3 HAMHAM BRUSSELS SPRL stelt haar apparatuur en het personeel ter beschikking dat zij nodig acht om dergelijke apparatuur te bedienen, maar de Klant moet zich ervan vergeleen dat de faciliteiten geschikt zijn voor zijn doel en terwijl HAMHAM BRUSSELS SPRL alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat alle apparatuur en faciliteiten volgens de specificatie voor dergelijke apparatuur en faciliteiten presteren, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen
op het moment van aanvaarding van de boeking wordt HAMHAM BRUSSELS SPRL niet
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de apparatuur en de faciliteiten die zij biedt geschikt zijn voor het doel van de klant.
10.4 HAMHAM BRUSSELS SPRL is niet aansprakelijk voor een vermindering van de kwaliteit van haar diensten die kan worden veroorzaakt door de kwaliteit van het onroerend goed van de Klant of HAMHAM BRUSSELS SPRL houdt zich aan de instructies van de Klant.
10.5 a) De Klant vergoedt HAMHAM BRUSSELS SPRL, haar bestuurders en werknemers, bedienden, onderaannemers en agenten alle verplichtingen, vorderingen en verliezen, vorderingen, procedures, vonnissen, schadevergoedingen, verplichtingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten, kosten en
kosten) die direct of indirect voortvloeien uit HAMHAM BRUSSELS SPRL het verlenen van diensten hieronder of in verband met het eigendom van de Klant of de handelingen of nalatigheden van de Klant, zijn personeelsleden, agenten of vertegenwoordigers, of enige schending door de Klant van een van haar verklaringen, rechtvaardigt andere verplichtingen in deze algemene voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen van een derde partij voor schending van het auteursrecht of laster met betrekking tot materialen of eigendom van de klant of de klant om de
bepalingen en eisen van alle toepasselijke overeenkomsten).
b) Elk van de partijen erkent en stemt ermee in dat het auteursrecht op onderliggende materialen die door HAMHAM BRUSSELS SPRL in de uitvoering van haar diensten en/of in de Materialen zijn belichaamd, eigendom kan zijn van derden en dat het gebruik door de Klant van het Materiaal altijd afhankelijk is van het verkrijgen van alle en alle nodige toestemmingen en licenties van die derde eigenaars.

11. Niet-collectie

11.1 HAMHAM BRUSSELS SPRL heeft het recht om materialen of eigendommen van de klant die in zijn bezit zijn en niet door de Klant zijn in bezit te hebben en niet geïnd te zijn na het verstrijken van drie maanden na het einde van de boekingsperiode, te vernietigen, te wissen of anderszins te verwijderen, terwijl het door de Klant niet is opgehaald,
of het eigendom van de klant wordt gehouden door HAMHAM BRUSSELS SPRL op risico van de klant, zoals hierboven vermeld.

12.Overdracht van verplichtingen

12.1 HAMHAM BRUSSELS SPRL behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan de Klant toe te wijzen of uit te trekken.
12.2 Elk contract tussen HAMHAM BRUSSELS SPRL en de Klant is persoonlijk
aan de Klant, die het voordeel daarvan niet zal toewijzen of in rekening brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HAMHAM BRUSSELS SPRL.

13. Credits

13.1 De klant zorgt ervoor dat HAMHAM BRUSSELS SPRL schermcredits krijgt voor de door HAMHAM BRUSSELS SPRL geleverde faciliteiten in een vorm die vooraf door HAMHAM BRUSSELS SPRL is goedgekeurd. De Klant verleent HAMHAM BRUSSELS SPRL hierbij een eeuwigdurende en royaltyvrije licentie om naar de Klant te verwijzen en de door HAMHAM BRUSSELS SPRL verwerkte of enige vorm van materialen te gebruiken om de activiteiten van HAMHAM BRUSSELS SPRL te promoten of te adverteren.

14. Vertegenwoordigingen en garanties

De Klant vertegenwoordigt en garandeert hamham BRUSSELS SPRL dat:
14.1 Vóór het begin van de boekingsperiode zal het alle toestemmingen en goedkeuringen verkrijgen die vereist zijn van de uitvoerende kunstenaars, auteursrechthebbenden en elke andere persoon die enig recht of belang heeft in verband met een van de eigendommen van de Klant; En
14.2 Niets in het eigendom van de Klant zal lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins onwettig zijn of in strijd zijn met enig intellectueel eigendom of enig ander recht van een derde partij.

15. Overmacht

15.1 HAMHAM BRUSSELS SPRL is niet aansprakelijk voor de Klant omdat HAMHAM BRUSSELS SPRL niet in staat is om een van zijn verplichtingen na te komen of te voldoen aan de instructies van de Klant vanwege omstandigheden die buiten zijn redelijke controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, industriële actie van een persoon of personen, en als HAMHAM BRUSSELS SPRL zo niet in staat is heeft zij naar keuze het recht deze verplichtingen na te komen of de instructies na te leven die redelijkerwijs in staat zijn dit te doen of zichzelf geheel of gedeeltelijk van al deze verplichtingen of instructies te behandelen.

16. Beëindiging door HAMHAM BRUSSELS SPRL

HAMHAM BRUSSELS SPRL heeft, onverminderd enig ander recht of recht dat zij kan hebben, het recht om al haar verplichtingen jegens de Klant te beëindigen na het ontstaan van een van de volgende
Gebeurtenissen:
16.1 Indien de Klant op enig moment in strijd is met enige verplichting of vertegenwoordiging of garantie aan HAMHAM BRUSSELS SPRL, of een bedrag dat door de Klant aan HAMHAM BRUSSELS SPRL verschuldigd is, is meer
14 dagen; Of
16.2 Indien de Klant een vergoeding met schuldeisers maakt of aanbiedt om een vergoeding te betalen of een vrijwillige overeenkomst aangaat of indien een faillissementsverzoek aan de Klant wordt betekend of (indien de Klant een naamloze vennootschap is) wordt een oplossing of petitie ingediend om het bedrijf van de Klant op te winden of als een curator of administratief
ontvanger wordt aangesteld om een deel van de activa van de klant te behandelen. Na een dergelijke beëindiging betaalt de Klant aan HAMHAM BRUSSELS SPRL on demand alle verschuldigde bedragen voor diensten die hamham BRUSSELS SPRL reeds heeft uitgevoerd, samen met betrekking tot instructies die de Klant vóór beëindiging heeft gegeven. Om HAMHAM BRUSSELS SPRL volledig schadeloos te stellen voor alle verplichtingen die voortvloeien uit
naleving van de instructies van de klant.

17. Algemene

17.1 Alle in overeenstemming met deze algemene voorwaarden gegeven aankondigingen zijn schriftelijk en kunnen persoonlijk worden bezorgd of per vooraf betaalde eerste klas post worden verzonden naar het gebruikelijke of laatst bekende adres van HAMHAM BRUSSELS SPRL of de Klant. Een bericht wordt geacht naar behoren te zijn betekend indien zij op het tijdstip van levering persoonlijk is bezorgd en, indien deze is geboekt, achtenveertig uur na de boeking. Bij het verlenen van diensten volstaat het aan te tonen dat de kennisgeving op het juiste adres is afgeleverd of dat de envelop met de aankondiging naar behoren is geadresseerd, vooruitbetaald en geboekt.
17.2 Deze voorwaarden mogen niet van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een naar behoren gemachtigde directeur van HAMHAM BRUSSELS SPRL en de Klant.
17.3 Indien een bepaling van de voorwaarden door een Hof wordt beoordeeld als nietig of
niet afdwingbaar, hetzelfde mag op geen enkele wijze van invloed zijn op een andere bepaling van deze
contract of de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overeenkomst in het algemeen.
17.4 Elke tekortkoming of vertraging van HAMHAM BRUSSELS SPRL bij de uitoefening of handhaving van de rechten die door deze algemene voorwaarden worden verleend, wordt niet beschouwd als een ontheffing daarvan of werkt om de uitoefening of tenuitvoerlegging van deze rechten te allen tijde te ontbloten.
17.5 Het contract tussen HAMHAM BRUSSELS SPRL en de Klant wordt
in overeenstemming met het Belgische recht en HAMHAM BRUSSELS SPRL en de Klant komen in het exclusieve voordeel van de HAMHAM BRUSSELS SPRL overeen dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om elk geschil met betrekking tot deze geschillen te beslechten.

18. GDPR-beleid

18.1 Wij voldoen aan de AVG en alle gegevens die door ons worden bewaard op de volgende basis die in het BBP wordt verstrekt: Toestemming, Contract, Wettelijke Verplichting, Vitale belangen, Openbare taak of rechtmatig belang en is slechts dergelijke gegevens typisch naam, e-mail, telefoonnummer en adres- noodzakelijk voor ons om contact met u op te nemen en betalingsgegevens als we
betaal geld aan jou. Als u problemen heeft of ons beleid voor gegevensbescherming wilt lezen of bezwaar wilt maken tegen het bewaren van uw gegevens en als u wilt dat wij deze verwijderen
stuur een e-mail hello@hamham.brussels.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]